Missie

In 1987 brachten de Verenigde Naties het Brundlandt-rapport uit. Hierin wordt de betekenis en de noodzaak van duurzaamheid onderstreept met de volgende definitie:

“Sustainable development is development that meets the needs of the present without compromising the ability of future generations to meet their own needs.”

Daarom is het noodzakelijk om een duurzame samenleving te realiseren.

Willen we onze kinderen en de daaropvolgende generaties hetzelfde bieden als wij hebben mogen ervaren, dan is het noodzakelijk dat frisse lucht, schoon water, voedsel en energie voor iedereen beschikbaar blijven. Op dit moment ondervindt de maatschappij echter al problemen, op verschillende niveaus, door uitputting van natuurlijke hulpbronnen en de vervuiling die het gebruik van verschillende grondstoffen met zich mee brengt. De vraag naar innovatieve technologische oplossingen wordt steeds sterker – maar het aanbod blijft achter.

Stichting Technotrend wil door wetenschap en techniek in het onderwijs te integreren en vanuit nieuwsgierigheid en verwondering les te geven de onderzoekende houding die kinderen van nature bezitten verder ontwikkelen. Het aanbieden van nieuwe kennis, waarbij continu contact wordt gelegd met de praktijk, zorgt ervoor dat leerlingen leren denken vanuit innovativiteit en duurzaamheid en hun talenten ontwikkelen.

Daarnaast zorgt de vroege aanraking met het brede werkveld van techniek en wetenschap dat de interesse voor technische opleidingen van de leerlingen vergroot wordt en de instroom tot technische opleidingen groeit. Technisch inzicht, een oplossingsgerichte houding en een innovatie opleiding worden aangemoedigd, zodat latere generaties de middelen hebben om met minimale inzet van schaarse en schadelijke grondstoffen een aanvaardbaar welvaartsniveau voor zichzelf anderen te kunnen creëren.

Drie subdoelen

De missie bestaat uit drie subdoelen, die ieder hun eigen belang hebben, maar ook interacteren en elkaar versterken in hun bijdrage aan een duurzame samenleving.

  • Het stimuleren  van praktijkgerelateerd onderwijs.

Verschillende theorieën tonen aan dat, om in de verschillende individuele behoeften van kinderen te voorzien, het van belang is het huidige theoriegerichte onderwijs te verweven met een meer praktijkgerichte benadering. Kinderen moeten kunnen spelen, bouwen, aanraken en uitproberen. Door wetenschap en techniek te integreren in het huidige curriculum en door verbanden en relaties te leggen met het bedrijfsleven wordt er een betekenisvolle context gecreëerd voor de ontwikkeling van taal- en rekenvaardigheden. Door de aanvoer van nieuwe kennis en de interactie met de praktijk worden de wetenschappelijke en technologische vaardigheden van de leerlingen versterkt en wordt talentontwikkeling gestimuleerd.

  •  De creatie van een technologische werkmacht.

In de huidige Nederlandse samenleving hebben bedrijven al te kampen met grote tekorten aan technisch personeel; in de toekomst, waarin technologie een steeds grotere rol gaat spelen, zal dit tekort alleen maar nijpender worden. Door kinderen al op jonge leeftijd te interesseren voor techniek en wetenschap en hier op speelse wijze mee in aanraking te laten komen, wil Technotrend een hogere instroom in bètatechnische opleidingen en beroepen realiseren.

  • De ontwikkeling tot duurzame burgers.

De noodzaak van duurzaamheid komt voort uit de schaarste van hulpbronnen, wat het behoud van het huidige welvaartsniveau voor toekomstige generaties in gevaar brengt. Het is daarom essentieel dat kinderen van jongs af aan leren hulpbronnen efficiënt te gebruiken en zuinig om te gaan met energie, biodiversiteit en al wat de wereld hen te bieden heeft. Door kinderen inzicht te geven in het gebruik en de recycling van grondstoffen en duurzame technieken en oplossingen, zowel toepasbaar in het dagelijks leven als in hun beroepskeuze en latere werkveld, krijgen kinderen een denkkader mee dat ze op latere leeftijd als vanzelf zullen toepassen.

De programma’s en projecten van Stichting Technotrend dragen allemaal bij aan een of meer van de vier duurzame hoofddoelen:

  • Energietransitie,
  • Circulaire Economie (incl Zwerf-afval),
  • Global Goals en
  • Klimaatadaptatie.

Wie zijn wij?

Stichting Technotrend bestaat uit een wisselend team van gedreven en ambitieuze verbinders, ontdekkers en doeners. We delen de passie/innerlijke drive om een duurzame samenleving tot stand te brengen. Persoonlijke vrijheid en ruimte voor eigen ontwikkeling verbinden we met betrokkenheid en samenwerking. We hebben respect voor elkaar, de natuur en we voelen ons verbonden met huidige en toekomstige generaties. Ieders inbreng, persoonlijkheid, kennis en vaardigheden vinden we hierbij belangrijk en waardevol. We zetten leerlingen, docenten, onszelf en andere partners in hun kracht. Zo scheppen we een fijne, open, inspirerende en gastvrije werksfeer waarin we ons thuis kunnen voelen. We staan vanzelfsprekend open voor collega’s uit en met diverse achtergronden.  

Wat doen wij?

We ontwikkelen creatieve en grensverleggende projecten waarin leerlingen technische en sociale aspecten van duurzaamheid kunnen verkennen. Theoretische kennis verbinden we met praktische vaardigheden, techniek met natuur en scholen met lokale bedrijven. Geïnspireerd door de Whole School Approach (WSA) stimuleren we onszelf, docenten en leerlingen om systemisch te denken en te leren. Tegelijk streven we ernaar de projecten niet alleen uitdagend maar ook laagdrempelig en vooral ook leuk te maken, voor onszelf en voor de leerlingen, docenten en partners waarmee we mogen werken. Zo willen we bijdragen aan het zelfvertrouwen en de toerusting van jongeren om de uitdagingen in hun toekomst duurzaam, sociaal, innovatief en inventief tegemoet te treden.  

Hoe werken wij?

In onze aanpak sluiten we flexibel aan bij de leerlingen, de docenten en de scholen. We werken met veel verschillende partijen zowel in als buiten het onderwijs. We gaan graag in gesprek met docenten, leidinggevenden en beslissers in scholen, bedrijven, non-profit organisaties en overheden. Als het nodig en mogelijk is, bouwen we coalities en netwerken, organiseren we de onderlinge dialoog en de samenwerking.

Neem contact op