ANBI-gegevens

ANBI-stempel

 

De Belastingdienst heeft Stichting Technotrend erkend als ANBI-instelling. Giften aan Stichting Technotrend zijn aftrekbaar voor de inkomstenbelasting.

 

Naam

Stichting Techno Trend. Ook bekend en handelend onder de naam: Stichting Technotrend.

Gegevens van de instelling

Naam instelling: Stichting Technotrend

Postadres en secretariaat: Utrechtseweg 9, 3704 HA Zeist, telefoon 030-6991599

Tweede vestigingsadres: Kanaalweg 86, 3533 HG Utrecht, telefoon 030-3021636

Fiscaal nummer: NL814281539B01

KvK nr.: 30197432

Bankrekening: NL98 RABO 0381 0625 97

E-mail: info@stichtingtechnotrend.nl

Doelstelling van de ANBI

Stichting Technotrend werkt aan de volgende doelen:
    • Realiseren van goed onderwijs met betrekking tot duurzame ontwikkeling;
    • Verduurzamen van de gebouwen en organisatie van scholen, en dit terug te laten komen in hun onderwijs;
    • Leerlingen te laten bijdragen aan een duurzame maatschappij en hen hiervoor handelingsperspectief te bieden;
    • Een duurzame maatschappij, onder andere door scholen zich te laten inzetten als energieambassade in hun wijk;
    • Invullen van een curriculum met betrekking tot wetenschap- en technologieonderwijs;
    • Informeren van leerlingen wat betreft studie- en beroepsperspectief op het vlak van duurzame techniek;
    • Realiseren van goed onderwijs met betrekking tot 21ste-eeuwse vaardigheden;
    • Scholen en (innoverende) bedrijven duurzaam te laten samenwerken;
    • Meer (duurzame) technici op de arbeidsmarkt.
    • Versterken van het Nationaal Techniekpact en van de onderlinge samenwerking tussen de stakeholders die hierin actief zijn;
    • Bijdragen aan de uitvoering van de 17 duurzame ontwikkelingsdoelen (Global Goals) van de Verenigde Naties.
    • Een duurzame (Nederlandse) samenleving.

Hoofdlijnen van het beleidsplan

De activiteiten van Stichting Technotrend zijn georganiseerd in de vorm van lespakketten en nascholingsaanbod voor docenten voornamelijk op het gebied van circulaire economie, systeemdenken, energietransitie en klimaatvereandering.

Bij uitvoering wordt in overleg met opdrachtgevende instellingen een begin- en einddatum overeengekomen.
Projecten vormen de uitvoering van een lesprogramma. Ze hebben een duidelijke begin- en einddatum en richten zich op het realiseren van specifieke beoogde projectdoelen binnen de gestelde periode. Stichting Technotrend ontwikkelt veelal haar lespakketten en nascholingsprogramma’s zelf.

Stichting Technotrend is volledig projectgeorganiseerd en gefinancierd. Overheden en fondsen zijn hierin de belangrijkste financiers. Daarnaast betalen deelnemende scholen in sommige gevallen ook (een bijdrage) voor onze diensten. In de meeste gevallen zijn de opdrachtgevers en klanten dus verschillende partijen.

De projectorganisatie van de Stichting bestaat uit twee directeur-bestuurders, projectmedewerkers en een flexibel netwerk van gastdocenten. De dagelijkse werkzaamheden van de Stichting worden overzien door twee directeur-bestuurders.

Een Raad van Toezicht zorgt voor onafhankelijk toezicht en geeft gevraagd en ongevraagd advies.

De Stichting beschikt over twee vestigingen:
    • in Zeist is ons secretariaat en onze financiële administratie gehuisvest;
    • in Utrecht is de werkorganisatie die vooral is gericht op de duurzame onderwijsprojecten op basis van een breed aanbod voor scholen PO, VO en MBO in de regio's Utrecht, Noord- en Zuid-Holland, Gelderland en Noord-Brabant.

Missie

Door inspirerend onderwijs naar een duurzame toekomst. Dat is de slogan van Stichting Technotrend; dat is waar we voor staan. Onze Stichting is een non-profit organisatie, met een maatschappelijke doelstelling. Circulaire economie (met name zwerfafval en afvalscheiding) en de energietransitie (energiebesparing, duurzame energie) zijn de belangrijkste twee thema’s waar we aan werken. Daar kiezen we voor omdat deze twee thema’s centraal staan in de transitie van onze maatschappij naar een duurzame en circulaire economie. Het zijn ook onderwerpen die die door onze centrale doelgroep, scholieren van 4 tot 18 jaar, als uitdagend en relevant worden ervaren.

Doelgroepen

Stichting Technotrend richt zich met haar activiteiten op de volgende doelgroepen:

    • Kinderen en scholieren van 4 t/m 18 jaar, hun ouders en docenten (in opleiding);
    • Instellingen voor primair en voortgezet onderwijs (PO, VO), middelbaar beroepsonderwijs (MBO);
    • Kinderen, jongeren en hun ouders;
    • Overheden (gemeente, provincie, rijk) en fondsen;
    • (Innoverende) Bedrijven.

Raad van Toezicht

Stichting Technotrend heeft een Raad van Toezicht. Leden van de Raad van Toezicht zijn:

  • Hans Hoving (voorzitter)
  • Ilse Draaisma
  • Ingrid Kloosterman
  • Arjan de Bruin
  • Joost van Klink

Het Bestuur wordt door de Raad van Toezicht benoemd en ontslagen.

De Raad van Toezicht kan een directie aanstellen die belast is met de dagelijkse leiding van de Stichting.

Bestuur

Het bestuur van de Stichting is bevoegd om alle rechtshandelingen te verrichten binnen de grenzen van de Statuten van de Stichting. Het bestuur komt ten minste twee maal per jaar bijeen.

De directeur-bestuursleden zijn:
    • Patrick van der Hofstad
    • vacature

Beloningsbeleid

De Raad van Toezicht is onbezoldigd en declareert alleen gemaakte kosten. De Stichting maakt voor de uitvoering van opdrachten voornamelijk gebruik van bekende docenten die op projectbasis worden ingehuurd. Binnen de projectbegrotingen wordt voorzien in voldoende speling om overhead van enkele vaste personeelsleden, incl. administratie, huisvesting en andere zaken te bekostigen.

Financiële verantwoording

De goedgekeurde Jaarrekening 2023 van Stichting Technotrend.

De goedgekeurde Jaarrekening 2022 van Stichting Technotrend.

Download hier het Standaardformulier publicatieplicht ANBI.

Neem contact op