Climate Innovation Academy en Circular Innovation Skills programma MBO-textiel

In de schooljaren 2023-2024 en 2024-2025 voeren we twee samenhangende lesprogramma's en docententrainingen uit bij textielopleidingen van MBO-scholen in Haarlem.

1. in de opleiding Interieur Design: Climate Innovation Academy

Op basis van de eigen lesmodules ‘Circulair Skills in de mode’ en de ‘Groene Leeromgeving Circular Fashion’ bieden we een Climate Innovation Academy lesprogramma aan over circulair textiel aan de opleiding Interieur Design van het NOVA-college Haarlem. In deze opleiding werken we met circulaire meubelstoffen, gordijnen, kussens en vloerkleden en samenwerking met innovatieve ondernemers. Hiervoor worden twee bestaande programma’s met betrekking tot circulaire mode omgezet naar het thema interieurdesign.

De Climate Innovation Academy op het MBO heeft als doel om studenten en docenten handvatten te bieden om in co-creatie verder te kunnen bouwen aan hun onderwijscurriculum. Centraal staat de toepassing van innovatieve circulaire en duurzame kennis en vaardigheden binnen het vakgebied Interieurdesign. Door middel van praktische en uitdagende werkvormen ontwikkelen docenten en studenten zelf een lesplan, project of onderwijsactiviteit gericht op het opdoen van praktische vaardigheden en theoretische kennis voor het werkveld duurzaam interieur.

Programma

 • vijf modules, in goed overleg tussen ons en de docenten in te vullen, waarna de docenten het programma grotendeels zelf geven aan de studenten.
 • Stichting Technotrend legt contact met innovatieve Haarlemse ondernemers en verbindt hen met de docenten, om meerjarige samenwerkingsrelaties te realiseren in de vorm van gastlessen, bedrijfsbezoeken en het inbrengen van innovatieve materialen in de opleiding.
 • als afsluiting een Young Climathon waarin studenten hun ideeën en plannen presenteren aan vertegenwoordigers uit het onderwijs, de gemeente en betrokken ondernemers.

2. als keuzedeel Mode Retail: Lesmodule Circular Innovation Skills

De module ‘Circulair Skills in de mode’ is een lespakket over circulaire skills voor modeopleidingen. Studenten leren kritisch te kijken naar alle innovatieve duurzaamheidsaspecten van de productieketen van kleding en textiel. Daarnaast wordt aan de hand van het kwalificatiedossier gekeken naar welke vaardigheden van belang zijn voor de mode-industrie en op welke manieren er duurzaam gehandeld kan worden. Door middel van challenges en best practices vanuit bedrijven krijgen de studenten inzicht in het werkveld en worden ze gemotiveerd om aan de slag te gaan met duurzame vraagstukken.

De lesmodule ‘Circulair Skills in de mode’ wordt onderdeel van het keuzedeel Mode Retail binnen de opleidingen Handel op het Nova College. Hierbij zal worden samengewerkt met het netwerk van innovatieve circulaire mode bedrijven dat in het project wordt opgebouwd, ook hier met als doel om langdurige samenwerkingsrelaties te bouwen tussen onderwijs en bedrijfsleven.

Samen met onder andere de DSFW ontwerpen de scholieren een actieplan over hoe zij kunnen bijdragen aan de transitie naar een meer circulair textielsysteem. Hierbij worden vragen gesteld zoals 'Hoe verleng je de levensduur van textiel?' en 'Hoe stimuleer je consumenten om minder nieuwe
kleding te kopen?'. Op deze manier leren de leerlingen niet alleen over duurzaamheid en systeemdenken, maar ontwikkelen zij ook hun vaardigheden op het gebied van samenwerken, communiceren en creatief denken.

Voor docenten

We organiseren onder meer zeven bijeenkomsten voor docenten, in nauwe samenwerking met de gemeente.en zoveel mogelijk ingevuld in samenspraak met de docenten die deelnemen in het netwerk.

 • Docententrainingen voor deelnemende docenten van elk programma.
 • Algemene inspiratie. Onze nascholingstraining, bestaande uit 5 - 10 masterclasses, mogen we ter inspiratie aanbieden aan alle docenten in Haarlem.
 • Uitwisselen van ervaringen en aanpak. Docenten leren elkaar kennen en kunnen hun ervaringen en aanpak uitwisselen en samenwerkingsverbanden aangaan.

Hierdoor streven we naar een netwerk van duurzame docenten die zich inzetten voor circulair textielonderwijs. Dit netwerk kan bijdragen aan de ontwikkeling van nieuwe onderwijsprogramma's en kan helpen om circulair textielonderwijs op een hoger niveau te tillen. Om dit netwerk zo sterk en groot mogelijk te maken is er besloten dat alle docenten uit Haarlem gratis mogen deelnemen aan deze bijeenkomsten, ook als er op dat moment geen specifiek programma gaat draaien op de school van deze docenten en ook voor scholen die een eigen programma hebben opgezet.

Opbrengsten

 • a) Deskundigheidsbevordering van docenten door het aanbieden van een docententraining op de onderwerpen duurzaamheid en systeemdenken
 • b) Betrokken inwoners bij het beleid van de gemeente doordat leerlingen en docenten initiatieven gaan ontwerpen die inwoners stimuleren om doelgedragingen uit te voeren.
 • c) Jongeren krijgen een stem doordat scholieren de kans krijgen gehoord te worden op een manier die nog niet onderwijs eigen is en studenten hun eigen duurzame curriculum mogen vormgeven.
 • d) Versterken van het ecosysteem met duurzame pioniers door hen samen te laten komen op de Climathons.
 • e) Netwerk van duurzame docenten versterkt en uitgebreid.

Doel

Dit project heeft als doel om innovatie in duurzame ontwikkeling in te bedden en te waarborgen in het onderwijs. Ook heeft dit project de doelstelling om innovatieve lokale, duurzame ondernemers te koppelen aan het onderwijs. We willen dit bereiken door:

 • Verbinding tussen onderwijsinnovatie en innovatieve circulaire ondernemers. In onze onderwijsprogramma’s werken jongeren altijd samen met circulaire ondernemers. Zo hebben we een goede samenwerking met de Dutch Sustainable Fashion Week (DSFW) en de Groene Klimaatroute. Daarnaast heeft de Gemeente Haarlem aangegeven ons te kunnen koppelen aan de ondernemers die verbonden zijn aan het GO!-NH accelerator programma.
 • Verbinding tussen onderwijs en inwoner. Met onze onderwijsprogramma’s willen we de inwoners van de Gemeente Haarlem, via de scholieren, inspireren om voor circulair textiel te kiezen. Zo bedenken de scholieren in het VO initiatieven waardoor de inwoners minder nieuwe kleding kopen.
 • Verbinding tussen onderwijs en gemeente.

De onderwijsprogramma’s sluiten aan op de doelstellingen die de Gemeente Haarlem heeft gesteld aan de ontwikkeling van kennis, vaardigheden en bewustwording rondom circulair textiel in het onderwijs.

logo gemeente Haarlem

Dit project geeft mede vorm aan de thema's Circulaire Economie en Toekomstgericht onderwijs.

stapel duurzame stoffen

Neem contact op