Circular Skills voor het VMBO 2020-2021

Het VMBO-onderwijs sluit nog lang niet optimaal aan op beroepen in de energietransitie. Denk hierbij bijvoorbeeld aan de aansluiting op bedrijfsactiviteiten zoals het sleutelen aan elektrische auto’s en het installeren van zonnepanelen, laadpalen, slimme meters en warmtepompen. Dergelijke beroepsvaardigheden zijn nog slechts op beperkte schaal terug te zien in de VMBO-onderwijspraktijk, terwijl daarvoor al een helder toekomstperspectief bestaat en het tekort aan technici er overduidelijk groot is.

Op het vlak van circular skills zijn de bedrijven nog wat meer in een experimentele fase dan bij bovengenoemde technieken. De beroepsbeelden op dit vlak zijn, zeker voor de gemiddelde VMBO-leerling, nog minder helder en herkenbaar. Om dit relevante onderwerp in het VMBO te gaan inpassen, zal nog meer moeten worden geëxperimenteerd dan bij de opleiding voor beroepen in de energietransitie.

In het voorgestelde project wordt onderzocht hoe dit praktisch kan worden ingepast en uitgevoerd binnen de eisen en randvoorwaarden van het curriculum. Bedrijven met kennis en ervaring van circulaire technieken zullen nauw worden betrokken bij de ontwikkeling van de skills die in de toekomst gewenst zullen zijn.

Meer weten over circulaire vaardigheden? Download hier het Circular Skills VMBO Inspiratiedocument met onder meer tips en ideeën voor toepassing in de lessen.

Een opdracht voor VMBO-leerlingen staat al klaar: Klik hier voor de opdracht.

  Belangstelling?

  Het project wordt uitgevoerd van april 2020 t/m april 2021. Drie VMBO-scholen uit de provincie Utrecht kunnen met enkele klassen B/K en/of T, leerjaren 2 - 4, aan dit experimentele project meedoen. We nodigen docenten en leidinggevenden die belangstelling hebben van harte uit om zich aan te melden.

  Bedrijven die willen investeren in het wekken van belangstelling voor technische opleidingen en in de ontwikkeling van circular skills bij de medewerkers van de toekomst, kunnen via het project samenwerken met scholen en bijdragen aan relevante onderwijsinhouden.

  Uiteraard kunt u ook eerst meer informatie krijgen. U kunt u aanmelden via het formulier onder deze pagina of met een e-mail naar Patrick van der Hofstad, directeur Stichting Technotrend, patrick.vanderhofstad@stichtingtechnotrend.nl

  Doelstellingen

  Het project heeft tot doel om:

  • circular skills te selecteren die aansluiten bij de beroepspraktijk en die relevant zijn om onderwezen te worden in het VMBO
  • deze skills te vertalen van de beroepspraktijk naar praktische opdrachten die aansluiten bij het curriculum en bij de leerlingen van enkele VMBO-opleidingen
  • dergelijke opdrachten te ontwikkelen voor en met VMBO-docenten in samenwerking met bedrijven uit de bouw- en installatiesector
  • te experimenteren met het onderwijzen van circulaire skills in het VMBO
  • de ervaringen en ontwikkelde lesmaterialen te delen met geïnteresseerde VMBO-scholen.

  Uitdagingen

  In het project worden enkele complexe uitdagingen geëxploreerd:

  1. Vertaling van theorie naar praktijk
  2. Inzetbaarheid van bekwame technici bij bedrijven
  3. Inzetbaarheid van bekwame techniekdocenten
  4. Schaalbaarheid van de ontwikkelde praktijkgerichte lesmethoden.

  Overdracht

  De in dit project opgedane ervaringen, de bijbehorende lessen en tips en de hiervoor ontwikkelde lesmaterialen worden vervolgens breed toegankelijk gemaakt om kosteloos te worden verspreid naar andere VMBO-scholen, onder andere via de STO-regio’s en via Leren voor Morgen. Op deze wijze worden zij in staat gesteld om mee te leren en hoeven zij deze investering niet of in mindere mate opnieuw te doen.

  Achtergrond

  Dit project wordt ontwikkeld in het kader van het Circular Skills Programma van de coöperatie Leren voor Morgen, werkpakket 2 (Uitvoering). Binnen werkpakket 2 sluit het plan aan bij de volgende twee aspecten van de Whole School Approach:

  a) Opleidingsherziening (Curriculum) en

  b) Beroepspraktijk (Omgeving).

  Het project wordt mede ondersteund door de Goldschmeding Foundation en het Globe College.

  logo Goldschmeding Foundation   logo Globe College Utrecht

  Transitieagenda Bouw

  In de Transitieagenda bouw (2018) is voor 2018-2021 als actie vastgesteld:

  ALLE UITVRAGEN VAN DE OVERHEID ZIJN CIRCULAIR IN 2023, TENZIJ …
  Vanaf 2023 zullen alle uitvragen van de overheid, op Rijks, provinciaal en gemeentelijk niveau, circulair, tenzij dit niet (volledig) mogelijk is.

  Een van de gestelde doelen in de Transitieagenda is:

  ● CIRCULAIR BOUWEN INTEGRAAL ONDERDEEL VAN ONDERWIJS IN 2021.
  Ons doel is dat er in 2021 op alle onderwijsniveaus en -richtingen aandacht is voor circulair bouwen. De overheid zal het initiatief nemen om samen met marktpartijen hiervoor een omvattende aanpak te ontwikkelen. Belangrijke actie is om aansluitend bij lopende initiatieven, een opleiding circulaire architect en circulair opdrachtgeverschap aan te bieden.

  schema circulaire economie

  Neem contact op