Climate Action Education Laboratory

Het Climate Action Education Laboratory is een gezamenlijk project van Stichting Technotrend en de Duitse organisatie 2811. Het wordt in het najaar van 2023 in zowel Nederland als Duitsland op scholen uitgevoerd.

Uit uitgebreid onderzoek blijkt dat klimaatverandering op scholen moet worden aangepakt, maar dat het niet voldoende is opgenomen in de huidige curricula, ook al kan het gemakkelijk worden geïntegreerd in een breed scala aan vakken. Met name het onderzoek van School Education Gateway, geïmplementeerd in 2020, drukt de complexiteit van klimaateducatie uit. Meer dan de helft van de respondenten  antwoordde dat het onderwerp onvoldoende aan bod komt in hun curriculum en dat ze meer ondersteuning en training nodig hebben om het in hun klassen vorm te geven.

Dit project beoogt deze kloof te overbruggen door leraren op te leiden en hen te voorzien van middelen en vaardigheden om hierover te kunnen lesgeven en hun leerlingen te motiveren studenten om deel te nemen aan toekomstige klimaatactieprojecten binnen hun gemeenschappen.

Ook veel jongeren zijn steeds bezorgder en hebben aangegeven deel van de oplossing te willen zijn. Dit project beoogt hun begrip en handelingsperspectieven te vergroten.

Doelgroep

 • Ten minste 40 leraren voortgezet onderwijs in ten minste 8 verschillende scholen in Duitsland en Nederland.
 • 150 leerlingen voortgezet onderwijs die door deze leraren en 2 Young Climathons (in Duitsland en Nederland) worden bereikt

Doel

Het hoofddoel van het Climate Action Education Laboratory-project is het versterken van de vaardigheden van jongeren om actie te ondernemen en veranderingen door te voeren, door leraren op te leiden zodat zij in hun onderwijs klimaatverandering kunnen integreren en initiatieven voor burgerbetrokkenheid te bevorderen.

Specifieke doelen:

 1. Leraren en hun onderwijsgemeenschappen bewust maken van klimaatgerelateerde uitdagingen en urgente noodzaak om deze onderwerpen op te nemen in hun leeromgevingen en activiteiten om jongeren gevoelig te maken en te motiveren tot duurzame en veerkrachtige lokale praktijken.
 2. Veranderingscompetenties van leerlingen voortgezet onderwijs genereren door innovatieve didactische en methodologische benaderingen, en de implementatie van twee Young Climathons gericht op stedelijke milieu-uitdagingen in Duitsland en Nederland om de deelnemers in staat te stellen hun theoretische kennis om te zetten in praktische ervaring.
 3. Transnationale uitwisseling van kennis, vaardigheden, waarden, attitudes, ervaringen en goede praktijken stimuleren tussen de deelnemende leerkrachten in Duitsland en Nederland, om een bottom-up capaciteitsopbouwproces te bevorderen.
 4. Deelname aan en ontwikkeling van burgerbetrokkenheid (Citizen Engagement) en burgerinitiatieven onder leerkrachten en leerlingen stimuleren om de betrokkenheid van de gemeenschap te vergroten en lokaal bij te dragen aan de realisatie van de doelstellingen voor duurzame ontwikkeling (SDG's).
 5. Vaardigheden van de twee partnerorganisaties in Duitsland en Nederland verbeteren om burgerbetrokkenheid te vergroten bij duurzaamheidstransities in de curricula van middelbare scholen, en hun netwerk en ecosysteem van partners vergroten om dit doel te vergemakkelijken.

Opbrengsten

 1. Ontwikkeling van een methodologische toolbox voor Climate Action Education gericht op de thema's klimaatactie en duurzame ontwikkeling voor leraren in Duitsland en Nederland om best practices, kansen en aanbevelingen voor onderwijsgemeenschappen te verzamelen.
 2. Praktische implementatie van de didactische en methodologische kennis, vaardigheden en capaciteiten die docenten hebben verworven via de lerarenopleiding, en de opvolging van dit proces via verschillende dataverzamelingsmethodes en analyses.
 3. Collectieve en samenwerkende toepassing van de kennis die wordt overgedragen aan de leerlingen door het organiseren van Young Climatons, gericht op stedelijke milieu-uitdagingen, georganiseerd in Berlijn en Nederland (o.a. Amsterdam, Rotterdam of Utrecht)
 4. Communicatie en verspreiding van de meest interessante en stimulerende resultaten van het project om de impact van het project uit te breiden en de toepassing van duurzame en veerkrachtige praktijken aan te moedigen op een bredere schaal.

Ondersteuning

Het project wordt mogelijk gemaakt door het Europese fonds Erasmus+ en ondersteund door EIT Climate-KIC.

logo Erasmus+

Dit programma concretiseert 4 doelen van Erasmus+:

 • Bevordering van actief burgerschap, gevoel voor initiatief van jongeren en ondernemerschap door jongeren, inclusief sociaal ondernemerschap
 • Gemeenschappelijke waarden, maatschappelijk engagement en participatie
 • Milieu en strijd tegen klimaatverandering
 • Samenwerking tussen onderwijsinstellingen en bedrijfsleven.
leerlingen met leraar

Neem contact op