Thijs van der Meulen

Teamcoördinator MBO

"Ik ben in februari 2022 als stagiaire begonnen om, door middel van de werkzaamheden, informatie voor mijn MSc-thesis te verzamelen. Met het oog op het nieuwe middelbare-schoolcurriculum wil ik gaan kijken hoe 'duurzaamheid' als concept is geïntegreerd. Vragen zoals: "Wat is of was de intentie van beleidsmakers voor het nieuwe curriculum?" Of: "Hoe ondervinden leraren de nadruk die op het thema duurzaamheid wordt gelegd?" zijn dan ook leidend voor mijn onderzoek. Ik geloof dat een onderzoek in deze richting het middelbare-schoolcurriculum beter kan stroomlijnen met de huidige samenleving, waarvan de leerlingen uiteindelijk deel zullen uitmaken. Door praktische vaardigheden mee te geven tijdens deze voor jongeren belangrijke jaren kunnen we de sociale draagkracht voor duurzamere initiatieven vergroten. Dit is van uiterst belang in het licht van de nu al merkbare klimaatcrisis die ons wacht."

Als tegenprestatie voor de stage werkt Thijs een aantal dagen per week mee aan de projecten Young Innovators, TEDDY en YETI.

Maak kennis met Thijs

Voor zijn masterthesis onderzoekt hij hoe docenten omgaan met wijzigingen in het curriculum, zoals met de introductie van duurzaamheid. Daarvoor heeft hij een enquête opgesteld (die nog tot ca juli 2022 kan worden ingevuld door de volgende link te volgen: https://forms.gle/eLAJdM3fTDLUt8Pw8) en interviews gehouden met onderwijsontwikkelaars.
Zijn vrije tijd vult hij sinds zijn jeugd met hockey, als speler en als trainer..

“Ik heb na oriëntatie bij verschillende opleidingsrichtingen gekozen voor een studie waarin een connectie zit tussen het maatschappelijke en het natuurlijke. In die tijd begon er net een nieuwe bacheloropleiding ‘global sustainable sciences’ waarin politiek, economie, ecologie en milieu zijn verbonden. Dat paste precies bij mijn belangstelling. Hier kwamen verschillende visies op duurzaamheid voorbij. Dat alles eindig is, geldt misschien wel voor de materiële zaken, maar sociale en mentale voorraden kun je oneindig gebruiken. Onze reflectie over de wereld is niet zomaar gelijk aan hoe de wereld werkt. Juist controversiële visies vind ik interessant.”

Thesisonderwerp

"Mijn belangstelling voor duurzaamheid is eigenlijk geleidelijk gegroeid,” legt hij uit. “Veranderingsprocessen vind ik interessant. Ik heb het idee dat ieder mens zich steeds verder wil ontwikkelen. Duurzaamheid gaat over een grote transitie, waardoor we ervoor zorgen dat we ook over 100 jaar nog verder kunnen ontwikkelen. De grote drijfveer is dat de mensheid moet kunnen overleven. Daar spelen veel ethische kwesties in mee. ”Als voorbeeld noemt hij PPP (People, Planet & Profit). “Tot nu toe zie ik niet een ontwikkeling waarin alle drie die P’s zich positief ontwikkelen. Ik heb geen voorkeur maar ik vind vooral de discussie eromheen heel interessant.”
Werkende bij JMA, moest er een thesisonderwerp gevonden worden. Tijdens gesprekken met de collega’s over zijn masterthesis kwam de energietransitie als thema naar voren. Hij weet van zichzelf dat hij neiging heeft om theoretisch-abstract te worden, dus om zijn thesis concreet te houden, werd de koppeling met onderwijs gelegd. Zo kwam hij bij Stichting Technotrend.

Thijs: “Patrick leek snel enthousiast en bracht mij in contact met het team van Young Innovators. Ik onderzoek nu dus de integratie van duurzaamheid in het nieuwe middelbare school-curriculum, bovenbouw van havo en vwo. Dat we leerlingen leren systeemdenken vind ik heel interessant aan het Young Innovators programma. Dus: als je een of twee onderdelen in een systeem verandert, wat verandert er nog meer? En welke belangen en krachten werken mee en tegen?”

Betrekken bij duurzaamheid

Bij Technotrend benadert hij tot de zomer voor het programma Young Innovators scholen in de regio Gelderland voor de uitvoering van Young Innovators in het komend najaar. Bij het YETI-project is hij voorlopig nog onderzoeker. “Het projectdoel is om meer inzicht te krijgen hoe we burgers, vooral jongeren en jongerenorganisaties, meer kunnen betrekken bij duurzaamheid,” legt hij uit. “We creëren nu het theoretisch kader. Met de anderen zoek en verwerk ik informatie, bijvoorbeeld over wat de EU precies bedoelt met burgerparticipatie. En of je dat beter kunt bereiken met een top-downbenadering – zoals onze Bulgaarse partner vindt – of juist een bottom-up beweging. Eind juni gaan we in een grote internationale meeting de eerste resultaten uitwisselen.”

Hockeytrainer

Zoals al eerder gesteld: zijn hele leven is hockey zijn grote hobby. Zijn ervaring als trainer van meerdere teams lijkt van pas te komen bij het onderzoek naar onderwijsontwikkeling. De vergelijking ligt voor de hand: strategie, individuele kwaliteiten, de tegenstander en nog veel meer vormen een systeem van elkaar beïnvloedende onderdelen. Net als bij de hockeytraining is de vraag of een top-down (de trainer) of een bottom-up (de spelers) beleid het meest succesvol is. Thijs gaat het onderzoeken.

foto Thijs

Neem contact op