Bestuurslid/Secretaris Stichting Technotrend

Utrecht
HBO of WO

'Duurzame ontwikkeling door techniekeducatie'.

Deze slogan van Stichting Technotrend zegt precies waar we voor staan:

Stichting Technotrend werkt aan de Circulaire economie (met name zwerfafval en afvalscheiding) en de energietransitie (energiebesparing, duurzame energie). Deze twee onderwerpen staan centraal in de transitie van onze maatschappij naar een duurzame economie. Scholieren van 4 tot 18 jaar, onze doelgroep, ervaren deze onderwerpen ook als centraal, uitdagend en relevant.

Functie taken

Het bestuur heeft gemiddeld tweemaal per jaar overleg met de directie van de Stichting. Hierin wordt het zakelijk beleid, de financiering, het jaarplan, de begroting en jaarrekening en andere voorkomende zaken besproken. Het bestuur telt (statutair) een oneven aantal leden van minimaal 3 en maximaal 7 personen. Het betreft een onbezoldigde functie (slechts onkosten worden vergoed). Het stichtingsbestuur draagt de bestuurlijke eindverantwoordelijkheid, en heeft de voorbereiding en uitvoering van het creatieve en zakelijke beleid gedelegeerd aan de directie.

Het bestuur is zodanig samengesteld dat de leden onafhankelijk van elkaar, van deelbelangen, en van de directie, kunnen functioneren als goede bestuurders en als goede toezichthouders en adviseurs. Het bestuur geeft op verantwoorde wijze invulling aan haar taken, en hanteert daarbij relevante wet- en regelgeving. Er wordt in de samenstelling van het bestuur gestreefd naar een balans tussen geslacht, leeftijd, ervaring en (etnische) achtergrond. Tevens is het streven dat een meerderheid van de bestuursleden gevestigd is in Utrecht of omgeving.

Daarnaast is het uiteraard van belang dat elk bestuurslid voldoende tijd ter beschikking heeft om ook naast de reguliere vergaderingen de directie en organisatie met raad en daad bij te staan, en tevens in staat en bereid is het eigen netwerk in te zetten voor Stichting Technotrend.

Functie eisen

Het bestuur hecht waarde aan een brede vertegenwoordiging van expertises. Daarbij gaat het bijvoorbeeld om de volgende kwaliteiten en kennis:
    • Bestuursleden hebben affiniteit met duurzaamheid, techniek en educatie.
    • Kennis van en ervaring met (hedendaagse) duurzaamheid, techniek en educatie uitdagingen
    • Kennis van zakelijk en financieel management;
    • Beschikking over een bestuurlijk en politiek netwerk (Utrecht e.o., landelijke fondsen, etc.);
    • Bekendheid met het educatie en/of duurzaamheidscircuit;
    • Netwerk in het (Utrechtse) bedrijfsleven
    • Kennis van marketing en publiciteit.
    • Is in staat de visie van Stichting Technotrend uit te dragen.
    • Bezit algemene bestuurlijke kwaliteiten.Is betrokken bij de doelstelling en de aard van de stichting.
    • Kan toezicht houden op de uitvoering van de beleidsuitgangspunten van de stichting.
    • Is in staat om met de andere bestuursleden te werken als een team, is een teamspeler.
    • Kan het bestuursbeleid zowel intern als extern uitdragen.
    • Kan besturen op hoofdlijnen, weet afstand te bewaren tot de organisatie, is niet gericht op het operationeel beleid.
    • Kan de balans bewaken tussen kritisch tegenspel en constructief samenwerken.
    • Is in staat strategische uitgangspunten te beoordelen, weet door het stellen van kritische vragen de organisatie een spiegel voor te houden.
    • Kan met vertrouwelijke gegevens omgaan.

De secretaris van het bestuur houdt een algemeen overzicht op de uitvoering van procedurele zaken binnen het bestuur en de stichting. De praktische taken van de secretaris, zoals onder andere de voorbereiding van de bestuursvergaderingen en het opstellen van notulen, kunnen worden gedelegeerd aan de organisatie. Naast de genoemde functie-eisen voor bestuursleden gelden voor de secretaris de volgende aanvullende functie-eisen en taken. De secretaris:
    • Is in staat om op afstand de procedurele gang van zaken binnen het bestuur en de stichting te bewaken.
    • Heeft een actieve rol bij de diverse processen in het bestuur en het ontwikkelen van bestuursbeleid.
    • Overnemen van (technisch) voorzitterschap bij bestuursvergaderingen bij afwezigheid van de voorzitter.

Overige info

Wat bieden wij?

- Een onkostenvergoeding voor gemaakte kosten.
- De mogelijkheid om nieuwe contacten op te doen.
- De mogelijkheid om het bestaande netwerk van Stichting Technotrend te gebruiken.

Interesse?

Neem dan snel contact op met directeur Patrick van der Hofstad, patrick.vanderhofstad@stichtingtechnotrend.nl 

of met de voorzitter van het bestuur, Hans Hoving, hans.hoving@stichtingtechnotrend.nl

Neem contact op